Ενδεικτικοί πίνακες με ορισμένα φορολογικά στοιχεία και βιβλία που τηρούνται θεωρημένα, με ειδική σήμανση ή αθεώρητα αντίστοιχα

           
 

I. Ενδεικτικός πίνακας με ορισμένα φορολογικά στοιχεία και βιβλία που τηρούνται θεωρημένα, με ειδική σήμανση ή αθεώρητα αντίστοιχα

 
           
 

Περιγραφή φορολογικού στοιχείου *

Τρόπος τήρησης

Σχετικές διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ.

Θεώρηση ή Σήμανση

 
 

Δελτίο Αποστολής

Χειρόγραφο

Άρθρα 5 & 9

Θεώρηση από Δ.Ο.Υ.

 
 

Δελτίο Αποστολής

Με χρήση Η/Υ

Άρθρα 5 & 9

Σήμανση από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.

 
 

Δελτίο Αποστολής συνενωμένο με οποιοδήποτε στοιχείο αξίας

Χειρόγραφο

Άρθρα 5 & 9

Θεώρηση από Δ.Ο.Υ.

 
 

Δελτίο Αποστολής συνενωμένο με οποιοδήποτε στοιχείο αξίας

Με χρήση Η/Υ

Άρθρα 5 & 9

Σήμανση από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.

 
 

Τιμολόγιο (πώληση αγαθών)

Χειρόγραφο

Άρθρα 6 & 9

Αθεώρητο

 
 

Τιμολόγιο (πώληση αγαθών)

Με χρήση Η/Υ

Άρθρα 6 & 9

Χωρίς σήμανση από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.

 
 

Τιμολόγιο (παροχή υπηρεσιών)

Χειρόγραφο

Άρθρα 6 & 9

Αθεώρητο

 
 

Τιμολόγιο (παροχή υπηρεσιών)

Με χρήση Η/Υ

Άρθρα 6 & 9

Χωρίς σήμανση από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.

 
 

Τιμολόγιο (επιδοτήσεων, αποζημιώσεων κ.λπ.)

Χειρόγραφο

Άρθρα 6 & 9

Αθεώρητο

 
 

Τιμολόγιο (επιδοτήσεων, αποζημιώσεων κ.λπ.)

Με χρήση Η/Υ

Άρθρα 6 & 9

Χωρίς σήμανση από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.

 
 

Τιμολόγιο (Αγοράς αγροτικών προϊόντων)

Χειρόγραφο

Άρθρα 6 & 9

Αθεώρητο

 
 

Τιμολόγιο (Αγοράς αγροτικών προϊόντων)

Με χρήση Η/Υ

Άρθρα 6 & 9

Χωρίς σήμανση από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.

 
 

Εκκαθαρίσεις

Χειρόγραφες

Άρθρα 6 & 9

Αθεώρητες

 
 

Εκκαθαρίσεις

Με χρήση Η/Υ

Άρθρα 6 & 9

Χωρίς σήμανση από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.

 
 

Φορτωτική

Χειρόγραφη

Άρθρα 8 & 9

Αθεώρητη

 
 

Φορτωτική

Με χρήση Η/Υ

Άρθρα 8 & 9

Χωρίς σήμανση από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.

 
 

Κατάσταση αποστολής αγαθών

Χειρόγραφη

Άρθρα 8 & 9

Αθεώρητη

 
 

Κατάσταση αποστολής αγαθών

Με χρήση Η/Υ

Άρθρα 8 & 9

Χωρίς σήμανση από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.

 
 

Απόδειξη μεταφοράς

Χειρόγραφη

Άρθρα 8 & 9

Αθεώρητη

 
 

Απόδειξη μεταφοράς

Με χρήση Η/Υ

Άρθρα 8 & 9

Χωρίς σήμανση από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.

 
 

Διορθωτικό σημείωμα μεταφοράς

Χειρόγραφο

Άρθρα 8 & 9

Αθεώρητο

 
 

Διορθωτικό σημείωμα μεταφοράς

Με χρήση Η/Υ

Άρθρα 8 & 9

Χωρίς σήμανση από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.

 
 

Απόδειξη λιανικών συναλλαγών **

Με χρήση Φ.Τ.Μ.

Άρθρα 7 & 9

   
 

Απόδειξη λιανικών συναλλαγών **

Με χρήση Η/Υ

Άρθρα 7 & 9

Σήμανση από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.

 
 

Απόδειξη παροχής υπηρεσιών **

Με χρήση Φ.Τ.Μ.

Άρθρα 7 & 9

   
 

Απόδειξη παροχής υπηρεσιών **

Με χρήση Η/Υ

Άρθρα 7 & 9

Σήμανση από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.

 
 

Απόδειξη παροχής υπηρεσιών **

Χειρόγραφη

Άρθρα 7 & 9

Θεώρηση από Δ.Ο.Υ.

 
 

Απόδειξη αυτοπαράδοσης

Χειρόγραφη

Άρθρα 8 & 9

Αθεώρητη

 
 

Απόδειξη αυτοπαράδοσης

Με χρήση Η/Υ

Άρθρα 8 & 9

Χωρίς σήμανση από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.

 
 

Απόδειξη δαπάνης

Χειρόγραφη

Άρθρα 8 & 9

Αθεώρητη

 
 

Απόδειξη δαπάνης

Με χρήση Η/Υ

Άρθρα 8 & 9

Χωρίς σήμανση από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.

 
           
 

* Διαβάστε προσεκτικά το άρθρο 9 του νέου Κ.Φ.Α.Σ. και την ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ.1004/4.1.2013. Στην ερμηνευτική προσέγγιση δίνονται διευκρινίσεις εκτός των άλλων και για τις εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ.1082/2.6.2003 & ΠΟΛ. 1083/2.6.2003 που σχετίζονται με τη θεώρηση.

** Δείτε επίσης και την παρ. 1 του άρθρου 9 της ερμηνευτικής απόφασης ΠΟΛ. 1004/4.1.2013 που αναφέρει τι γίνεται στις περιπτώσεις εξαιρέσεων από χρήση Φ.Τ.Μ. ή Η/Υ για την έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών ή παροχής υπηρεσιών.

*** Στις περιπτώσεις που προκύπτει εξαίρεση από τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής ή Η/Υ για την έκδοσή τους σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει δεκτά από τη Διοίκηση με Υπουργικές Αποφάσεις ή με ερμηνευτικές εγκυκλίους κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.1809/1988 [ενδεικτικά αναφέρονται οι εξαιρέσεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1037/12.2.1992 (ελ. επαγγελματίες, τηρούντες πρόσθετα βιβλία), περιπτώσεις βλάβης ή ώρες μη λειτουργίας του καταστήματος, πωλήσεις εκτός των κύριων επαγγελματικών εγκαταστάσεων κ.λπ.], εκδίδονται θεωρημένες.

  

 
   
   
           

 

           
 

ΙΙ. Ενδεικτικός πίνακας φορολογικών στοιχείων αξίας που εμπίπτουν στις διατάξεις των Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1083/2.6.2003, οι εκδότες των οποίων τηρούν το βιβλίο της παρ. 23 του άρθρου 4 του νέου Κ.Φ.Α.Σ.

 
 

Περιγραφή φορολογικού στοιχείου

Τρόπος τήρησης

Σχετικές διατάξεις

Θεώρηση ή Σήμανση

 
 

Απόδειξη παροχής υπηρεσιών για όσους τηρούν βιβλίο της παρ. 23 του άρθρου 4, εφόσον καταχωρούνται οι ασφαλείς πληροφορίες σ’ αυτό.****

Χειρόγραφη

Άρθρα 7 & 9 του Κ.Φ.Α.Σ και ΠΟΛ. 1083/2003

Αθέωρητη

 
 

Απόδειξη παροχής υπηρεσιών για όσους τηρούν βιβλίο της παρ. 23 του άρθρου 4, εφόσον καταχωρούνται οι ασφαλείς πληροφορίες σ’ αυτό.****

Με χρήση Η/Υ

Άρθρα 7 & 9 του Κ.Φ.Α.Σ και ΠΟΛ. 1083/2003

Χωρίς σήμανση από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.

 
 

Απόδειξη παροχής υπηρεσιών για όσους τηρούν βιβλίο της παρ. 23 του άρθρου 4 αλλά την εκδίδουν άμεσα οπότε δεν υπάρχει υποχρέωση ενημέρωση του βιβλίου αυτού.***

Χειρόγραφη

Άρθρα 7 & 9 του Κ.Φ.Α.Σ και ΠΟΛ. 1083/2003

Θεώρηση από Δ.Ο.Υ.

 
 

Απόδειξη παροχής υπηρεσιών για όσους τηρούν βιβλίο της παρ. 23 του άρθρου 4 αλλά την εκδίδουν άμεσα οπότε δεν υπάρχει υποχρέωση ενημέρωση του βιβλίου αυτού.****

Με χρήση Η/Υ

Άρθρα 7 & 9 του Κ.Φ.Α.Σ και ΠΟΛ. 1083/2003

Σήμανση από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.

 
 

Τιμολόγιο (παροχή υπηρεσιών)

Χειρόγραφο

Άρθρα 6 & 9

Αθεώρητο

 
 

Τιμολόγιο (παροχή υπηρεσιών)

Με χρήση Η/Υ

Άρθρα 6 & 9

Χωρίς σήμανση από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.

 
           
 

**** Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 της ερμηνευτικής εγκυκλίου ΠΟΛ. 1004/4.1.2013, σε συνδυασμό με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1037/12.2.1992, οι υπόχρεοι τήρησης του βιβλίου της παρ. 24 του άρθρου 3 του νέου Κ.Φ.Α.Σ.

Σημείωση: Οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών που εντάσσονταν στην υποχρέωση τήρησης πρόσθετων βιβλίων του άρθρου 10 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) και δεν εντάσσονται στην υποχρέωση παροχής ασφαλών πληροφοριών της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του παρόντος Κώδικα, εκδίδουν τα φορολογικά τους στοιχεία βάσει των γενικών διατάξεων των άρθρων 6, 7 και 9 του παρόντος Κώδικα, καθώς επίσης και των διατάξεων του άρθρου 1 του ν.1809/1988. Τυχόν αποθέματα θεωρημένων φορολογικών στοιχείων ή και αθεώρητων με την ένδειξη «Αθεώρητα βάσει της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1083/2.6.2003», για τα οποία βάσει των διατάξεων του παρόντος Κώδικα δεν προβλέπεται πλέον υποχρέωση θεώρησής τους, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις συναλλαγές των υπόχρεων μέχρι εξαντλήσεώς τους.

  

 
   
   
           

 

           
 

ΙΙΙ. Ενδεικτικός πίνακας με ορισμένα βιβλία που τηρούνται θεωρημένα, με ειδική σήμανση ή αθεώρητα αντίστοιχα

 
 

Περιγραφή φορολογικού βιβλίου

Τρόπος τήρησης

Σχετικές διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ.

Θεώρηση

 
 

Έντυπα καταχώρησης των πληροφοριών της παρ. 23 του άρθρου 4 (πρώην πρόσθετα βιβλία)

Χειρόγραφα

Άρθρο 4 παρ. 23

Θεώρηση από Δ.Ο.Υ.

 
 

Έντυπα καταχώρησης των πληροφοριών της παρ. 23 του άρθρου 5 (πρώην πρόσθετα βιβλία)

Με χρήση Η/Υ

Άρθρο 4 παρ. 23

Σήμανση από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.

 
 

Βιβλίο εσόδων – εξόδων (απλογραφικά)

Χειρόγραφο

Άρθρα 4 & 9

Αθεώρητο

 
 

Βιβλίο εσόδων – εξόδων (απλογραφικά)

Μηχανογραφικό

Άρθρα 4 & 9

Αθεώρητο

 
 

Βιβλίο απογραφών ή καταστάσεις απογραφής (απλογραφικά)

Χειρόγραφα

Άρθρα 4 & 9

Αθεώρητα

 
 

Βιβλίο απογραφών ή καταστάσεις απογραφής (απλογραφικά)

Μηχανογραφικά

Άρθρα 4 & 9

Αθεώρητα

 
 

Μητρώο παγίων περιουσιακών στοιχείων (διπλογραφικά)

Χειρόγραφα

Άρθρα 4 & 9

Αθεώρητο

 
 

Μητρώο παγίων περιουσιακών στοιχείων (διπλογραφικά)

Με χρήση Η/Υ

Άρθρα 4 & 9

Αθεώρητο

 
 

Βιβλίο απογραφών & ισολογισμών (διπλογραφικά)

Χειρόγραφα

Άρθρα 4 & 9

Αθεώρητο

 
 

Βιβλίο απογραφών & ισολογισμών (διπλογραφικά)

Με χρήση Η/Υ

Άρθρα 4 & 9

Αθεώρητο

 
 

Ημερολόγιο μεταφοράς

Χειρόγραφο

Άρθρα 8 & 9

Αθεώρητο

 
 

Ημερολόγιο μεταφοράς

Μηχανογραφικό

Άρθρα 4 & 9

Αθέωρητο

 
 

Βιβλίο κινητής αποθήκης

Χειρόγραφα

Άρθρο 5 παρ. 4

Θεώρηση από Δ.Ο.Υ.

 
           

 

           
 

Ενδεικτικός πίνακας με βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται σε άλλες διατάξεις εκτός Κ.Φ.Α.Σ.

 
           
 

Περιγραφή φορολογικού βιβλίου ή στοιχείου

Τρόπος τήρησης

Σχετικές διατάξεις

Θεώρηση

 
 

Βιβλιάριο συντήρησης Φ.Τ.Μ.

Χειρόγραφο

Άρθρο 4 παρ. 2 ν. 1809/1988

Θεώρηση από Δ.Ο.Υ.

 
 

Βιβλίο κοστολογίου Οικοδομών***

Χειρόγραφα ή Μηχανογραφικά

Άρθρο 6 παρ. 4&5 ν. 2859/2000, ΠΟΛ. 1039/2006 & ΠΟΛ. 1067/2006

Θεώρηση από Δ.Ο.Υ.

 
 

Στοιχείο παράδοσης κτισμάτων***

Χειρόγραφο

Άρθρο 6 παρ. 4&5 ν. 2859/2000, ΠΟΛ. 1039/2006 & ΠΟΛ. 1067/2006

Θεώρηση από Δ.Ο.Υ.

 
 

Στοιχείο παράδοσης κτισμάτων***

Με χρήση Η/Υ

Άρθρο 6 παρ. 4&5 ν. 2859/2000, ΠΟΛ. 1039/2006 & ΠΟΛ. 1067/2006

Σήμανση από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.

 
           

*** Με την επιφύλαξη των όσων αναφέρει η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Α.Σ.Σημαντική επισήμανση: Οι πίνακες που παρατίθενται ανωτέρω είναι ενδεικτικοί και δεν περιλαμβάνουν όλες τις περιπτώσεις φορολογικών στοιχείων ή βιβλίων. Προσπαθήσαμε να μνημονεύσουμε τα σημαντικότερα φορολογικά βιβλία και στοιχεία.
Η σύνταξη των πινάκων πραγματοποιήθηκε μετά από μελέτη του ν. 4093/2012, της αιτιολογικής έκθεσης του νόμου, καθώς και της ερμηνευτικής εγκυκλίου ΠΟΛ. 1004/4.1.2013.
Η δική μας προσέγγιση βρίσκει έρεισμα στις ανωτέρω διατάξεις, επειδή όμως πρόκειται για νέο νομοθέτημα ελλοχεύει ο κίνδυνος να έχουμε παρερμηνεύσει κάποια διάταξη ή να διέλαθε της προσοχής μας κάποιο σημείο. Οι παρατηρήσεις, οι διορθώσεις και οι επισημάνσεις των συναδέλφων είναι καλοδεχούμενες.
Μέσα από αυτή προσπάθεια θέλουμε να ενημερώσουμε τους συναδέλφους που χειμάζονται από τις συνεχόμενες αλλαγές στο φορολογικό τοπίο. Οι πίνακες αυτοί θα εμπλουτίζονται και θα ανανεώνονται όταν παρίσταται ανάγκη.


Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s