Οι κυριότερες αλλαγές στον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)

Επιμέλεια : Νίκος Κ. Παπανικολάου

ΑΛΛΑΓΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ

 •       Κατάργηση    της    υποχρέωσης    θεώρησης    των    Βιβλίων    που προβλεπόταν από το άρθρο 19 του ΚΒΣ. Εξαίρεση αποτελεί το βιβλίο κινητής αποθήκης που μπορεί να τηρείται εναλλακτικά   του Συγκεντρωτικού Δελτίου Αποστολής επί οχημάτων (άρθρο 5 παρ. 4 ΚΦΑΣ) και τα πρόσθετα που διατηρούνται.

•     Κατάργηση  της  υποχρέωσης  τήρησης  βιβλίου  Αποθήκης  και  των Βιβλίων Τεχνικών Προδιαγραφών και Παραγωγής Κοστολογίου. Αντί του βιβλίου αποθήκης θεσπίζεται η υποχρέωση, βάσει του άρθρου 4 παρ. 8 του ΚΦΑΣ, τήρησης του λογαριασμού 94 σε περιπτώσεις επιχειρήσεων με ακαθάριστα έσοδα άνω των πέντε (5) εκατομμυρίων ευρώ ανά κατηγορία πωλήσεων (λογαριασμοί 70,71). Δηλαδή με βάση τη νέα υποχρέωση εξακολουθεί κάθε κλάδος (εμπορικός ή μεταποίησης) να κρίνεται  αυτοτελώς για την   σχετική   υποχρέωση,   πλην   όμως   δημιουργούνται   ορισμένα ερωτήματα ως προς τον τρόπο τήρησης του λογαριασμού 94.

•       Κατάργηση  της  υποχρέωσης  τήρησης  των  παρακάτω πρόσθετων βιβλίων:

-Του ΒιβλίουΕπενδύσεων αναπτυξιακών   νόμων.   (για   αφορολόγητα αποθεματικά)

-Του Βιβλίου Αποθήκευσης.

-Του Βιβλίου εισερχομένων Συνεργείου αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών.

-Του Βιβλίου Εντολών Μεσίτη.

-Του βιβλίου διάθεσης λαχείων Πρακτόρων.

-Του βιβλίου έργων εκμεταλλευτών μηχανημάτων.

-Του βιβλίου κίνησης οχημάτων επιχειρήσεων ενοικιάσεων αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών

Σημειωτέον ότι από 1.1.2014 καταργούνται και τα υπόλοιπα πρόσθετα βιβλία.

  •    Ποια Πρόσθετα Βιβλία διατηρούνται (μέχρι 1.1.2014)          

Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών της παραγράφου αυτής, ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων που τηρεί, εκμεταλλευτής χώρου διαμονής ή φιλοξενίας, εκπαιδευτηρίου, κλινικής ή θεραπευτηρίου, κέντρων αισθητικής, γυμναστηρίων, χώρου στάθμευσης, καθώς και οι γιατροί και οδοντίατροι, παρέχουν ασφαλείς πληροφορίες για τις συναλλαγές τους μέχριτην έκδοση του στοιχείου, για το οποίο έχουν υποχρέωση, όπου και αναγράφονται τα στοιχεία του πελάτη.

Η διασφάλιση των πληροφοριών αυτών γίνεται είτε με την καταχώριση χειρόγραφα σε θεωρημένα έντυπα ή, επί μηχανογραφικής τήρησης, με τη χρήση ειδικών ασφαλών διατάξεων σήμανσης του ν. 1809/1988 (Α’ 222).

Η παρούσα παράγραφος παύει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2014.

 

Αλλαγές στις προθεσμίες ενημέρωσης των Βιβλίων

•       Η καταχώρηση – ενημέρωση του βιβλίου εσόδων – εξόδων γίνεται μέχρι το τέλος του  επόμενου  μήνα  κάθε  ημερολογιακού  τριμήνου  και  όχι πέραν του χρόνου της εμπρόθεσμης υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (άρθρο 4 παρ. 18 ΚΦΑΣ), έναντι της καταληκτικής ημερομηνίας της 15ης  του επόμενου μήνα από την έκδοση ή λήψη του παραστατικού, που ισχύει με τις διατάξεις του ΚΒΣ.

•       Το ή τα ημερολόγια, επί τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, ενημερώνονται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έκδοση ή λήψη του κατά περίπτωση δικαιολογητικού και επί ταμειακών πράξεων από τη διενέργειά τους. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να υπερβεί την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α. (άρθρο 4 παρ. 12 περ. α ΚΦΑΣ). Με βάση τον ΚΒΣ ο καταληκτικός χρόνος ενημέρωσης των ημερολογίων εξαντλείται μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου μήνα.

•       Το βιβλίο απογραφών ενημερώνεται με την αξία των αποθεμάτων και των λοιπών περιουσιακών στοιχείων καθώς και το κλείσιμο του ισολογισμού μέχρι την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. (άρθρο 4 παρ. 12 περ. δ ΚΦΑΣ). Με βάση τον ΚΒΣ ο καταληκτικός χρόνος ενημέρωσης εξαντλείται στην ημερομηνία κλεισίματος του Ισολογισμού.

•       Το Μητρώο Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων και το ιδιαίτερο Φορολογικό Μητρώο Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων ενημερώνεται μέχρι την προθεσμία κλεισίματος του Ισολογισμού, χωρίς όμως πουθενά στο κείμενο του ΚΦΑΣ να γίνεται ειδικότερη αναφορά σε ημερομηνία κλεισίματος Ισολογισμού, η οποία έμμεσα προκύπτει από την περ. δ της  παρ. 12 του άρθρου 4 ως  η ημερομηνία υποβολής της φορολογικής δήλωσης.

•         Με βάση τις διατάξεις του ΚΒΣ η ημερομηνία κλεισίματος των Α.Ε. των Συνεταιρισμών και των Δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων  εξαντλείται μέχρι την 30/4 του επόμενου έτους (31/10 επί διαχειριστικής χρήσεως που λήγειτην  30/6  του  ιδίου  έτους)  και  των  υπολοίπων  υπόχρεων  με διπλογραφικά βιβλία   μέχρι την 31/3 του επομένου έτους (30/9 επί διαχειριστικής χρήσεως που λήγει την 30/6 του ιδίου έτους).

•         Δεν  γίνεται  ρητή  αναφορά  στην  παρ.  23  του  άρθρου  4  για  τον  χρόνο ενημέρωσης των πρόσθετων βιβλίων παρά μόνο ότι παρέχουν ασφαλείς πληροφορίες μέχρι την έκδοση του στοιχείου εσόδου. Προφανώς λοιπόν ενημερώνονται σε χρόνο προγενέστερο του χρόνου έκδοσης του σχετιζόμενου  στοιχείου  εσόδου,  πλην  όμως  προφανώς  θα  πρέπει  να εκδοθεί σχετική εγκύκλιος για την αποσαφήνιση του ζητήματος.   (για όσο αυτά ισχύουν)

ΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ παρ.11 Άρθρου 4 ΚΦΑΣ

•       Με  βάση  την  παρ.  11    του  άρθρου  4  τίθεται  νέα  υποχρέωση  για  τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία η οποία αναφέρεται στην τήρηση ηλεκτρονικού φακέλου ελέγχου ανά διαχειριστική περίοδο, ο οποίος ενημερώνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα της λήξης της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος με τα αναλυτικά δεδομένα του τελευταίου προσωρινού και του οριστικού ισοζυγίου των λογαριασμών όλων των βαθμίδων, των ημερολογίων, του βιβλίου  απογραφών  και  ισολογισμού,  των  πληροφοριών  των προσθέτων βιβλίων της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του ΚΦΑΣ και του μητρώου  παγίων,  εφόσον  αυτά  τηρούνται  μηχανογραφικά.  (παρ.23ΚΦΑΣ αφορά τα ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΒΙΒΛΙΑ που διατηρούνται μέχρι 1.1.2014

•       Απαλλάσσονται  της  τήρησης  βιβλίων  και  έκδοσης  αποδείξεων λιανικής τα φυσικά πρόσωπα που πραγματοποίησαν κατά την προηγούμενη ετήσια  διαχειριστική περίοδο  ακαθάριστα έσοδα  μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών,  αθροιστικά  ή  διαζευκτικά.  Υπό  τις  διατάξεις  του  ΚΒΣ υπάρχει   ο περιορισμός   των ακαθαρίστων εσόδων από παροχή υπηρεσιών μέχρι τα 5.000 ευρώ.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

•       Συνεχίζεται η υποχρέωση θεώρησης των στοιχείων διακίνησης και των στοιχείων αξίας λιανικών συναλλαγών για παροχή υπηρεσίας μέχρι την 31/12/2013 (άρθρο 9 παρ. 1 ΚΦΑΣ).

•       Είναι  δυνατή  και  πάλι  η  έκδοση  Δελτίων  Αποστολής  (χωρίς  να  είναι συνενωμένα με Τιμολόγια) για τις παραλαβές αγροτικών προϊόντων από αγρότες του ειδικού καθεστώτος (άρθρο 5 παρ. 1 περ. δ   ΚΦΑΣ). Σημειώνεται  ότι  με  βάση  τις  διατάξεις  του  άρθρου  19  παρ.  21α   του  Ν.3842/2010  τροποποιήθηκε  η  παρ.  6  του  άρθρου  12  επιβάλλοντας  την έκδοση συνενωμένου Δελτίου Αποστολής – Τιμολογίου  κατά την παραλαβή αγροτικών προϊόντων από αγρότες του ειδικού καθεστώτος    υποχρεωτικά  και όχι εναλλακτικά.

•       Παρέχεται  η  εναλλακτική  δυνατότητα τήρησης θεωρημένου βιβλίου κινητής αποθήκης επί οχημάτων αντί του Συγκεντρωτικού Δελτίου Αποστολής. (Άρθρο 5 παρ. 4).   Υπό το καθεστώς του ΚΒΣ η τήρηση του βιβλίου αυτού εναλλακτικά του ΣΔΑ, ήταν δυνατή μόνο με απόφαση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. (άρθρο 36 παρ. 2 περ ε ΚΒΣ).

•       Με βάση την παρ. 8 του άρθρου 5 αναφέρονται ρητά πλέον στο κείμενο του ΚΦΑΣ οι περιπτώσεις όπου  δεν απαιτείται   η   έκδοση    Δελτίου Αποστολής, οι οποίες είναι οι εξής:

α)    Διακινήσεις    ειδών    που   δεν   πληρούν   τις   προϋποθέσεις   για   τον χαρακτηρισμό  αυτών  ως  αγαθών,  υπό  την  έννοια  ότι  πρόκειται   για ενσώματα  είδη  που  δεν  εμπεριέχονται  σ’ αυτά  δικαιώματα  ή δεν έχουν  εμπορευματική  αξία  για  τον  αποστολέα,  τον  παραλήπτη  ή  άλλον   τρίτο   και δεν προκύπτει από τη διάθεση αυτών, αυτούσιων ή μη, έσοδο.

β)    Διακινήσεις   ανταλλακτικών   παγίων  από  τον  υπόχρεο   απεικόνισης συναλλαγών  μεταξύ των εγκαταστάσεών  του, εφόσον  δεν  αποτελούν  γι’ αυτόν  αντικείμενο   εμπορίας   και   προορίζονται  αποκλειστικά   για   την αποκατάσταση  βλαβών  στις  εγκαταστάσεις  του  και  οι  διακινήσεις  αυτές διενεργούνται  με  μεταφορικά  μέσα  ιδιωτικής  χρήσης  κυριότητάς  του  ή μισθωμένα δημόσιας χρήσης.

    γ)   Μεταφοράς,   με  μεταφορικά   μέσα   ιδιωτικής  χρήσης  ή  μισθωμένα δημόσιας χρήσης:
      1.  Αυτούσιων λατομικών προϊόντων  (άμμου,  σκύρων κ.λπ.)   από
κατασκευαστικές   επιχειρήσεις
που  παράγονται από  τις ίδιες
επιχειρήσεις για τα έργα που εκτελούνται από αυτές.

2.  Μεταλλεύματος, από εργοτάξιο σε εργοτάξιο και από εργοτάξιο σε
χώρους  αποθήκευσης, επεξεργασίας  και  εκφόρτωσης,  κατά
περίπτωση,  που  ενεργούνται  από μεταλλευτικές επιχειρήσεις

3. Πέτρας,  χαλικιού,  αργιλοπετρώματος  και  αργιλοχώματος, από
επιχειρήσεις παραγωγής αδρανών υλικών, ασβέστη και τσιμέντου, από
τους χώρους περισυλλογής ή εξόρυξης στους  χώρους επεξεργασίας.

•       δ) Διακίνηση αγαθών που αναφέρονται στις διατάξεις της περίπτωσης
β΄ της παραγράφου  16  του  άρθρου  6,  τα  οποία     διατίθενται  μέσω
δικτύου  με συνεχή ροή.

•       Υπό το καθεστώς του ΚΒΣ προβλέπεται μόνο η απαλλαγή της ως άνω β
περίπτωσης, ενώ άλλες απαλλαγές έκδοσης δελτίων αποστολής, ή
έκδοσης  κατ΄ ειδικό τρόπο έχουν δοθεί  με υπουργικές αποφάσεις, ή
δίδονται κατόπιν εγκρίσεως του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.

•       Επί οποιασδήποτε  ποσοτικής παραλαβής χωρίς στοιχείο
διακίνησης
από οποιονδήποτε τρίτο εκδίδεται πάντοτε δελτίο
αποστολής    
από  τον υπόχρεο παραλήπτη. (Άρθρο 5 παρ. 1 περ. ε
ΚΦΑΣ).

•       Υπό το καθεστώς του ΚΒΣ σε τέτοιες  περιπτώσεις ενημερώνεται το βιβλίο ποσοτικής παραλαβής ή εκδίδεται διπλότυπο δελτίο ποσοτικής παραλαβής (άρθρο 10 παρ. 1 ΚΒΣ)

•       Δεν υφίσταται υποχρέωση έκδοσης «ανάποδου» τιμολογίου από  τον υπόχρεο αγοραστή των αγαθών ή λήπτη των υπηρεσιών  στην περίπτωση άρνησης   από τον   υπόχρεο έκδοσης τιμολογίου ή έκδοσης  ανακριβούς τέτοιου. Στην περίπτωση αυτή  αρκεί  η  απλή  γνωστοποίηση  του γεγονότος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του τελευταίου. (Αρθρο 6 παρ. 5).

•       Κατά την αγορά αγροτικών προϊόντων από αγρότη του ειδικού καθεστώτος μπορεί να εκδίδεται  απλό τιμολόγιο και όχι  υποχρεωτικά συνενωμένο  Δελτίο Αποστολής  – Τιμολόγιο  (Αρθρο 6 παρ. 6).

•       Δεν προβλέπεται η έκδοση  εκκαθάρισης    στην   περίπτωση   παροχής υπηρεσιών για λογαριασμό τρίτων, δυνατότητα που είχε  περιληφθεί   στον ΚΒΣ με το άρθρο 29 παρ. 8 του Ν. 3522/2006.

•      Δεν   απαιτείται πλέον η  αναγραφή  του  επαγγέλματος και  της αρμόδιας  Δ.Ο .Υ.  των συμβαλλομένων στο Τιμολόγιο και
στο  Δελτίο  Αποστολής. (άρθρο 6 παρ. 10).

•       Δεν προβλέπεται η έκδοση Απόδειξης Λιανικής (Παροχής Υπηρεσιών) από ελεύθερους επαγγελματίες ή από τηρούντες  πρόσθετα  βιβλία, όταν παρέχουν υπηρεσίες προς πελάτες για επαγγελματική εξυπηρέτηση των τελευταίων (υπόχρεους ΚΦΑΣ). Αυτό προκύπτει από την έλλειψη διάταξης στο άρθρο 7 του ΚΦΑΣ ανάλογου  περιεχομένου με σχετική διάταξη του άρθρου 13 του ΚΒΣ που ορίζει ότι: «Οι επιτηδευματίες αυτοί εκδίδουν την ίδια απόδειξη και όταν παρέχουν υπηρεσίες για επαγγελματική εξυπηρέτηση του  πελάτη,  οπότε  αναγράφουν  σ΄  αυτήν  το  επάγγελμα  και  τον  αριθμό φορολογικού μητρώου του». Η έλλειψη αυτή συνεπάγεται την υποχρέωση έκδοσης Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών από τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους τηρούντες πρόσθετα βιβλία στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών προς υπόχρεους.

•       Για  τις  περιπτώσεις  παροχής  υπηρεσιών  καθώς  και  τις  πωλήσεις  μη εμπορεύσιμων  αγαθών  για  τον  αγοραστή  υπόχρεο  απεικόνισης συναλλαγών ή τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., αξίας κάθε συναλλαγής μέχρι εκατό (100) ευρώ μπορεί να εκδίδεται  αντί τιμολογίου απόδειξη. (άρθρο 6 παρ. 16 περ.  γ). Υπό το καθεστώς του ΚΒΣ το όριο είναι πενήντα (50) ευρώ.

•    Παρέχεται βάσει της παρ. 11 του άρθρου 8 του ΚΦΑΣ η δυνατότητα στον μεταφορέα  επί  μεταφοράς  αγαθών με ή χωρίς παροχή και άλλων υπηρεσιών να εκδίδει,  αντί  φορτωτικής, τιμολόγιο ή απόδειξη, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 6 και 7,  εφόσον  τηρείται  το ημερολόγιο  μεταφοράς, που προβλέπεται  από  τις  διατάξεις  της
Α.Υ.Ο. 1077844/641/0015/ΠΟΛ.1144/6.8.1992 (Β’ 517).

•    Τα  προαναφερόμενα ισχύουν και  για  τα μεταφορικά  γραφεία ή  τους
διαμεταφορείς,  χωρίς την προϋπόθεση  της τήρησης ημερολογίου
μεταφοράς.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ
ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

•    Με την παρ. 4 του άρθρου 9 τίθενται νέες υποχρεώσεις διαφύλαξης (κυρίως αποθήκευσης σε ηλεκτρονικά μέσα) των τιμολογίων.

•    Παύει  η  υποχρέωση  υποβολής  ισοζυγίου που προβλέπεται από το άρθρο 20 παρ. 6 του ΚΒΣ.  Σημειωτέον ότι το ισοζύγιο αυτό (τελευταίο προσωρινό) καθώς και το οριστικό πλέον θα αποθηκεύονται
στον ηλεκτρονικό φάκελο ελέγχου   ανά  διαχειριστική   περίοδο  που   υποχρεούται   να   τηρεί  κάθε υπόχρεος με  διπλογραφικά βιβλία (άρθρο 4 παρ. 11).

•     Επίσης  παύει η υποχρέωση  υποβολής:

•   Των περιεχομένων του  βιβλίου μεριδολογίου ιατρών, λόγω μη υποχρέωσης τήρησης τέτοιου Βιβλίου πλέον .

•   Των περιεχομένων του βιβλίου  αποθήκευσης,  λόγω  μη  υποχρέωσης τήρησης τέτοιου Βιβλίου πλέον.

• Των αντισυμβαλλόμενων επιτηδευματιών που περιέχονται στα δελτία κίνησης τουριστικού λεωφορείου, λόγω μη υποχρέωσηςτήρησης τέτοιων δελτίων πλέον (υποχρέωση από το άρθρο 13α παρ. 1 του ΚΒΣ).

•   Για τα ασφάλιστρα, τις επιστροφές ασφαλίστρων και τις εκπτώσεις επί των ασφαλίστρων που αναγράφονται στα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια ή στις πρόσθετες πράξεις.

• Η υποβολή των καταστάσεων  με τις συναλλαγές που πραγματοποίησαν οι υπόχρεοι για την επαγγελματική τους εξυπηρέτηση ή την εκπλήρωση του σκοπού τους, από αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών, από χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών και από καταβολή ή είσπραξη αμοιβών, αποζημιώσεων, οικονομικών ενισχύσεων και άλλων δικαιωμάτων,  δεν περιλαμβάνουν σε σχέση με τον ΚΒΣ το  επάγγελμα,  τη  διεύθυνση  και  την   αρμόδια   Δ.Ο .Υ.  του  υπόχρεου προς υποβολή, καθώς  επίσης το  επάγγελμα και τη  διεύθυνση  του    αντισυμβαλλομένου.

•  Η υποχρέωση   για   εξόφληση   μέσω   επιταγών   ή   μέσω   τραπεζικού λογαριασμού για  εξόφληση  αγορών  αγροτικών  προϊόντων  εξομοιώνεται με τις λοιπές περιπτώσεις, οπότε υπάρχει το κοινό όριο των 3.000 € με τα άλλα φορολογικά στοιχεία αξίας (άρθρο 10 παρ. 6 ΚΦΑΣ)

•   ΠΡΟΣΟΧΗ: Η παράγραφος 3 του άρθρου 20 του ν.3842.2010 συνεχίζει να  ισχύει (συναλλαγές με ιδιώτες όριο ευρώ  1.500,00)

•   Επιτρέπεται πλέον ο συμψηφισμός  μεταξύ των ανταπαιτήσεων  των συμβαλλομένων (άρθρο  10  παρ.  6)  ,  που  με  βάση
τον  ΚΒΣ  είναι επιτρεπτός μόνο για τις ανταπαιτήσεις μεταξύ μητρικής και θυγατρικών εταιριών και των μελών των συνεταιρισμών.

•   Οι  τρά πεζες υποχρεο ύνται   να  αναγράφουν  στα  παραστατικά   που  εκδίδουν το Α.Φ.Μ. του συναλλασσομένου  για  συναλλαγές  άνω των
€ 12.000.

•   Στις επιταγές  που καλύπτουν εξόφληση επαγγελματικών  συναλλαγών ανεξαρτήτως ποσού, αναγράφεται  υποχρεωτικά  το   ΑΦΜ  του   εκδότη,
οπισθογράφου και του τελευταίου  κομιστή
.

 Καταργούνται  τα  δικαιώματα  του  Προ ϊσταμένου  της  Δ.Ο .Υ  για   χορήγηση  εγκρίσεων απόκλισης  από τις υποχρεώσεις που προβλέπουν οι  σχετικές διατάξεις εκτός της μη θεώρησης στοιχείων σε περίπτωση
ύπαρξης  ληξιπρόθεσμων οφειλών ή μη υποβολής δηλώσεων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

•  Δεν έχουν περιληφθεί διατάξεις ανάλογες του   άρθρου 30 του ΚΒΣ που αναφέρονται στο κύρος των βιβλίων,

•  Δεν έχουν περιληφθεί κυρώσεις λόγω ανεπάρκειας ή ανακρίβειας των βιβλίων  στο νέο άρθρο 34 παρ. 3 βάσει του  σχεδίου
ΚΦΕ, που έχει δοθεί στην δημοσιότητα,)

• Υπάρχουν  κάποιες  αλλαγές  επ΄  ωφελεία  των  υπόχρεων  (όπως  η  μη θεώρηση των βιβλίων, ο συμψηφισμός ανταπαιτήσεων, η ηλεκτρονική αποθήκευση    των στοιχείων, η κατάργηση του Βιβλίου Τεχνικών Προδιαγραφών και Παραγωγής Κοστολογίου), αλλά και κάποιες άλλες που μπορεί να δυσχεραίνουν τις υποχρεώσεις (όπως η υποχρέωση τήρησης του λογαριασμού 94 για αυτούς που έχουν έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων ή προϊόντων αδιακρίτως και χωρίς εξαιρέσεις).

•  Η αναφορά  στο  άρθρο  14    του  ΚΦΑΣ  ότι  «κάθε  διάταξη  αντίθετη  στις διατάξεις των άρθρων 1-13 δεν ισχύει σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτά και παύουν να ισχύουν διοικητικά έγγραφα και εγκύκλιοι διαταγές, που αφορούν τις διατάξεις αυτές.»   δεν  αποσαφηνίζει  αν παύουν να  ισχύουν διοικητικά έγγραφα και εγκύκλιοι διαταγές που αφορούν σε  διατάξεις που έχουν αντίθετο περιεχόμενο σε σχέση με τις διατάξεις  των άρθρων 1-13, ή παύουν να ισχύουν γενικά για όλες τις διατάξεις των άρθρων 1-13.

•   Στο κείμενο του ΚΦΑΣ υπάρχουν έννοιες που δεν ορίζονται (όπως ίσχυε επί ΚΒΣ) όπως «υποκατάστημα» ή «είδος».

•   Ακόμη  ένα  στοιχείο  του  ΚΦΑΣ  είναι  ότι  δεν  προβλέπεται  η  σύσταση Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων ή άλλης αντίστοιχης. Κατά συνέπεια είναι άγνωστο που θα παραπέμπονται τυχόν αιτήματα των υπόχρεων, που προκύπτουν από αντικειμενικές δυσκολίες εφαρμογής των διατάξεων του ΚΦΑΣ.

•   Σε κάθε περίπτωση η ολοκλήρωση του έργου απαιτεί και την σύνταξη του νέου ποινολογίου,προκειμένου να  συνδυάζονται   οι   περιπτώσεις παραβάσεων του ΚΦΑΣ με τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s