Ποιές είναι οι σημαντικότερες αλλαγές που φέρνει το νέο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή σε εργατικά και ασφαλιστικά θέματα

Κατατέθηκε στην βουλή το τελικό σχέδιο νόμου
«Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»

Το νομοσχέδιο εκτός από το σύστημα «Αριάδνη» για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση περιέχει και τις εξής σημαντικές αλλαγές :

1. Μειώνεται, από πεντακόσια (500), σε τριακόσια (300) Ευρώ, το κατώτατο ύψος προστίμου, για καθεμία παράβαση που δύναται να επιβληθεί στον εργοδότη που παραβαίνει τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. (άρθρο 23)

2. Συμπληρώνονται διατάξεις του ν. 4052/2012, σχετικά με τις επιβαλλόμενες διοικητικές κυρώσεις στους εργοδότες που απασχολούν παράνομα διαμένοντες στη χώρα μας, πολίτες τρίτων χωρών. Ειδικότερα:
α. Προβλέπεται ότι η εκτέλεση των διοικητικών κυρώσεων προσωρινής και οριστικής διακοπής της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας επιχείρησης ή εκμετάλλευσης, γίνεται από την αρμόδια αστυνομική αρχή.
β. Επανακαθορίζεται το όργανο επιβολής των οριζόμενων διοικητικών και ποινικών κυρώσεων στους ανωτέρω παραβάτες.
γ .Διευρύνονται οι διοικητικές κυρώσεις, καθώς και οι ποινικές του άρθρου 108 του ν. 4052/2012, στους παραβάτες ρυθμίσεων αναφορικά με τη λειτουργία Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεων Εργασίας (Ι.Γ.Ε.Ε.). (άρθρο 24)

3. Ρυθμίζονται διάφορα θέματα, σχετικά με τη λειτουργία του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.). Συγκεκριμένα:
α. Διευρύνεται ο σκοπός λειτουργίας του Οργανισμού, καθώς και οι δράσεις οι οποίες αποσκοπούν στην εκπλήρωση του σκοπού αυτού. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, μεριμνά για:
– την κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης για ανέργους και εργαζόμενους,
– τη σύσταση και λειτουργία Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.),
– τη φύλαξη και περιποίηση των παιδιών του εργατικού δυναμικού, με την ανάθεση του έργου αυτού στους νόμιμα λειτουργούντες ή ιδρυομένους για το σκοπό αυτό βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή ιδιωτών.
– την υλοποίηση προγραμμάτων υποστήριξης ανέργων ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων, κ.λπ.
β. Προβλέπεται ότι οι εισφορές που καταβάλλονται υπέρ των κλάδων και λογαριασμών του Ο.Α.Ε.Δ. αποτελούν κοινωνικούς πόρους.
Επίσης, επί των τραπεζικών καταθέσεων του Ο.Α.Ε.Δ. στις οποίες περιλαμβάνονται και οι εν λόγω εισφορές, δεν είναι επιτρεπτή η κατάσχεση.
Επεκτείνεται η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 95 του ν. 2362/1995 (κατάσχεση εις χείρας του Δημοσίου και εκχώρηση) και στις περιπτώσεις της κατάσχεσης εις χείρας του Ο.Α.Ε.Δ. ως τρίτου.

4. Θεσπίζονται μέτρα για την αποτελεσματικότερη ένταξη / επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας.
Συγκεκριμένα.
– Παρέχεται η δυνατότητα σε κατόχους άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ασφαλισμένους ή μη σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία, που δεν ασκούν ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα, να εγγράφονται ως άνεργοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
– Η συμμετοχή των εγγεγραμμένων στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ. ανέργων σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης δεν αποτελεί λόγο διαγραφής τους από τα ανωτέρω μητρώα. Ο χρόνος της επαγγελματικής κατάρτισης δεν υπολογίζεται ως χρόνος ανεργίας.
– Στην περίπτωση εγγεγραμμένων ανέργων που έχουν τύχει τακτικής επιδότησης ανεργίας και που κατά τη διάρκεια αυτής της επιδότησης παρακολουθούν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, εφόσον η ημερήσια αποζημίωσή τους για την παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης υπερβαίνει το ύψος του καταβαλλόμενου επιδόματος ανεργίας, οι ημέρες παρακολούθησης των ως άνω προγραμμάτων αφαιρούνται από το χρόνο της εγκριθείσας γι’ αυτούς τακτικής επιδότησης ανεργίας.
– Καθορίζονται, με υπουργική απόφαση, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μη επιδοτούμενων ανέργων που εγγράφονται στα μητρώα του Οργανισμού και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή των προαναφερομένων ρυθμίσεων. (άρθρα 25-30)

5.Προστίθεται στις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να θεωρείται εποχιακή η εργασία και να αρκούν εκατό (100) ημερομίσθια για την επιδότηση ανεργίας, ο όρος να μην απασχολείται, κατά το χρονικό διάστημα του έτους, στο οποίο δεν λειτουργεί η επιχείρηση στην οποία παρέχεται η εργασία, προσωπικό άνω του 25% του μέσου όρου αυτού που απασχολείται στην περίοδο αιχμής.
β. Ορίζεται ρητά ότι ημέρες εργασίας, που προηγούνται της λήξης, της πρώτης αναστολής ή διακοπής της επιδότησης ανεργίας, δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό νέας επιδότησης. (άρθρο 31)

6. Ρυθμίζονται θέματα για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και, μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι:
α. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ανεξάρτητα από τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων (Κ.Ν.Υ.Α.Ε., ν.3850/2010), που αφορούν τον εργοδότη, μπορούν να κινούν διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων σε τεχνικούς ασφάλειας και ιατρούς εργασίας, καθώς και στις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης, στις περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι δεν τηρείται το δηλούμενο στην αρμόδια υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ωράριο απασχόλησης των τεχνικών και ιατρών εργασίας.
β. Η παράβαση των διατάξεων που αφορούν στην ασφάλεια και στην υγεία των εργαζομένων, που εκδόθηκαν πριν από τις 18-10-1985 και περιέχονται στις οριζόμενες διατάξεις νόμων ή κανονιστικών πράξεων, συνεπάγεται την επιβολή των διοικητικών και ποινικών κυρώσεων των άρθρων 71 και 72 αντίστοιχα του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. (άρθρο 36)

7. Στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. υπάγονται τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των Α.Ε., με δραστηριότητα επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική, εφόσον είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον. (Σήμερα τα μέλη του Δ.Σ. των Α.Ε., με αντικείμενο την επαγγελματική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, για να ενταχθούν στην υποχρεωτική ασφάλιση πρέπει να είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 5%). (άρθρο 49)

8. Η ημερομηνία της υποχρεωτικής εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος και της κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων εκ μέρους των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης, με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μετατίθεται την 1.1.2015.
β. Παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εργασία, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, να καθορίζει, με απόφασή του, το περιεχόμενο και κάθε σχετικό θέμα αναφορικά με τις υπηρεσίες που ανατίθενται και αναφέρονται στη περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2042/1992, δηλαδή το κλείσιμο των ισολογισμών-απολογισμών και τη λογιστική εν γένει  νημέρωση. (άρθρο 53)

9.Ορίζεται ότι ο Ο.Γ.Α. μπορεί να χορηγεί τη σύνταξη και πριν από την εξόφληση των οφειλομένων εισφορών, εφόσον το συνολικό ύψος αυτών, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης συνταξιοδότησης δεν υπερβαίνει το ποσό των 4.000 ευρώ. Το οφειλόμενο ποσό συμψηφίζεται ή παρακρατείται κάθε μήνα και μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή του, από το σύνολο των δικαιούμενων ποσών σύνταξης. (άρθρο 68)

10. Ορίζεται ότι αν ο / η σύζυγος του ανασφάλιστου υπερήλικα κηρυχθεί σε αφάνεια, δικαιούται σύνταξη, εφόσον πληροί και τις λοιπές προϋποθέσεις. Ενώ, σε περίπτωση διάστασης, ο αιτών την παροχή κρίνεται με τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τους έγγαμους. (άρθρο 69)

11. Για τους εργάτες γης ως κατώτερη υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία ορίζεται, από 1.1.2013, η 3η κατηγορία του άρθρου 4 του ν. 2458/1997. Ενώ, για τον υπολογισμό των ημερών εργασίας, λαμβάνεται υπόψη το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη της 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, ηλικίας 25 ετών και άνω.
(άρθρο 70)

12. Επεκτείνεται και στους ασφαλισμένους φορέων ή κλάδων κύριας ασφάλισης, που εντάχθηκαν στο ΙΚΑΕΤΑΜ, η δυνατότητα να συνεχίζουν προαιρετικά την ασφάλισή τους στον ίδιο φορέα κύριας και επικουρικής ασφάλισης και στους ίδιους κλάδους πρόνοιας και ασθένειας, όταν διακόπτεται με οποιονδήποτε τρόπο η υποχρεωτική ασφάλισή τους. (άρθρο 71)

13. Ρυθμίζεται ο τρόπος κατανομής των εισφορών που συνεισπράττονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., Ε.Τ.Ε.Α., Ο.Α.Ε.Δ.. (άρθρο 72)

14. Με κ.υ.α. μπορεί να ανακαθορίζεται η προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τα πρόσθετα τέλη και κάθε άλλο σχετικό θέμα. (άρθρο 73)

15. Επαναδιατυπώνονται οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3863/2010, που αναφέρονται στην αμοιβή και την παρακράτηση εισφορών των περιστασιακά απασχολουμένων.

16. Για την περίοδο από 1-3-2013 μέχρι 28-2-2014 οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τα μέλη οικογένειά τους, καλύπτονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για παροχές ασθένειας σε είδος, με την προϋπόθεση να έχουν πραγματοποιήσει 50 ημέρες ασφάλισης είτε το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, είτε κατά το τελευταίο 15μηνο, χωρίς να συνυπολογίζοντι οι ημέρες που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του 15μηνου.

17. Παρατείνεται μέχρι 28-2-2014 (έληξε 31.12.2012) η ασφαλιστική κάλυψη των ανέργων, που αναφέρονται στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2768/1999 (άνεργοι ηλικίας άνω των 29 μέχρι 55 ετών) και στην παρ. Α2 του άρθρου 138 του ν. 4052/2012. δ. Παρατείνεται μέχρι 28-2-2014 (έληξε 28.2.2013) η κάλυψη από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για παροχές ασθένειας σε είδος, των εργαζομένων στην επιχείρηση «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», καθώς και των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, με τις μνημονευόμενες προϋποθέσεις.

18. Αποσαφηνίζεται η διάταξη της παρ. Η του άρθρου 138 του ν. 4052/2012, σχετικά με τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης μητέρων με ανήλικα παιδιά, που ήταν ασφαλισμένες στα Ειδικά Ταμεία του άρθρου 2 του ν. 3029/2002, πριν από την 1.1.1983. (άρθρο 76)

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s