Επισπεύδονται οι επιστροφές φόρων σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα – Στην επιστροφή ΦΠΑ ύψους 1,1 δισ. ευρώ προχωρεί το Δημόσιο

Στην επιστροφή ΦΠΑ ύψους 1,1 δισ. ευρώ προχωρεί το Δημόσιο.

Επιταχύνει το υπουργείο Οικονομικών τις διαδικασίες εξόφλησης ΦΠΑ ύψους 1,1 δισ. ευρώ.
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κ. Χάρης Θεοχάρης με εγκύκλιό του κάλεσε τους προϊσταμένους των ΔΟΥ να προχωρήσουν στην επιστροφή ΦΠΑ σε δικαιούχους για τους οποίους δεν απαιτείται έλεγχος μέσα σε 20 ημέρες, ενώ στην περίπτωση όπου απαιτείται η διενέργεια προσωρινού ελέγχου η επιστροφή ΦΠΑ θα πρέπει να γίνει σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών μηνών.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο προτεραιότητα θα δοθεί στις εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Η σχετική εγκύκλιος :

Αρ. πρωτ.: Δ14Α 1049953 ΕΞ 20.3.2013
Διεκπεραίωση εκκρεμών αιτήσεων επιστροφής Φ.Π.Α.

Αθήνα, 20.3.2013
Αρ. Πρωτ: Δ14 1049953 ΕΞ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΕΣΟΔΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α΄
2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑTA Δ΄, Α΄
Β. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο.
30η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ
ΤΜΗΜΑ Β΄

Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Γ. Αναγνωστόπουλος
Α. Τσιρώνης
Τηλέφωνο: 210- 3645615, 210-3375205
Fax: 210- 3645413
e-mail: dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr

Θέμα: «Διεκπεραίωση εκκρεμών αιτήσεων επιστροφής Φ.Π.Α.»

1. Σε εφαρμογή της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1090/2.4.2012 (ΦΕΚ 1146Β΄/10.4.2012), σας γνωρίζουμε ότι η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) έχει επεξεργαστεί ηλεκτρονικά τις εκκρεμείς αιτήσεις επιστροφής που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1073/21.7.2004(ΦΕΚ 1164Β΄/30.7.2004).

2. Κατόπιν της επεξεργασίας αυτής, αποστέλλονται, από τη Γ.Γ.Π.Σ., ηλεκτρονικά αρχεία σε κάθε Δ.Ο.Υ., με βάση αιτήσεις που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα ΤΑΧΙΣ έως τις 15.3.2013  και εμφανίζονται ως εκκρεμείς,  ήτοι:

α) Πρώτο αρχείο

Περιλαμβάνει τις εκκρεμείς αιτήσεις για τις οποίες η επιστροφή Φ.Π.Α. πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα, χωρίς έλεγχο. Στην περίπτωση που ο Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. διαθέτει στοιχεία από τα οποία προκύπτει σοβαρή παραβατική ή άλλη συμπεριφορά, η οποία θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα του δημοσίου (π.χ. δελτία πληροφοριών, εκθέσεις ελέγχου που δεν έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα TAXIS, στοιχεία ή ενδείξεις από εξωτερική πληροφόρηση, πτώχευση κλπ), καθώς και στην περίπτωση που έχει εκδοθεί εντολή τακτικού ελέγχου για το εν λόγω διάστημα ή έχει αρχίσει προσωρινός έλεγχος, δεν πραγματοποιείται άμεσα η επιστροφή. Για τις υποθέσεις αυτές ο Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. εκδίδει άμεσα εντολή προσωρινού ελέγχου και εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή του αρχείου, αποστέλλει στη Δ/νση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση des.a1@mofadm.gr, το συγκεκριμένο αρχείο συμπληρωμένο για κάθε αίτηση με τις ενδείξεις «παραβατική συμπεριφορά», «εντολή τακτικού ελέγχου», «διενέργεια προσωρινού ελέγχου». Ενδεχόμενες εντολές προσωρινού ελέγχου που έχουν εκδοθεί για αιτήσεις που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το αρχείο ακυρώνονται, εκτός και αν έχει ήδη αρχίσει ο έλεγχος.

β) Δεύτερο Αρχείο

Περιλαμβάνει εκκρεμείς αιτήσεις επιστροφής Φ.Π.Α. που ενδεχόμενα έχουν παραγραφεί. Για τις εν λόγω αιτήσεις η Δ.Ο.Υ. θα πρέπει κατ’ αρχήν, με έλεγχο από το γραφείο και χωρίς την έκδοση εντολής προσωρινού ελέγχου, να διαπιστώσει εάν πράγματι το αίτημα επιστροφής έχει παραγραφεί, οπότε εκδίδει απορριπτική απόφαση, η οποία καταχωρείται στο σύστημα ΤΑΧΙS. Στην περίπτωση που αιτήσεις έχουν ήδη διεκπεραιωθεί και δεν έχει ενημερωθεί το σύστημα TAXIS, θα πρέπει για τις αιτήσεις αυτές να γίνουν οι απαραίτητες καταχωρήσεις  στο σύστημα TAXIS, ώστε να μην εμφανίζονται ως εκκρεμείς. Μετά τις ανωτέρω ενέργειες το αρχείο επιστρέφεται στη 14η Δ/νση ΦΠΑ – Τμήμα Α΄, στην ηλεκτρονική διεύθυνση dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr, εντός μηνός  από την παραλαβή του με ανάλογη ένδειξη για κάθε αίτηση «έχει παραγραφεί», «έχει διεκπεραιωθεί», «διενεργείται έλεγχος», «παραμένει εκκρεμής».  Τυχόν περιπτώσεις που δεν έχουν παραγραφεί (διενεργείται έλεγχος, υφίσταται δικαστική διένεξη κλπ.), θα προωθούνται προς έλεγχο προκειμένου να διενεργηθεί η επιστροφή.

γ) Τρίτο αρχείο

Περιλαμβάνει τις εκκρεμείς αιτήσεις επιστροφής για τις οποίες η επιστροφή διενεργείται μετά την πραγματοποίηση σχετικού ελέγχου. Για τις αιτήσεις αυτές εκδίδεται άμεσα εντολή προσωρινού ελέγχου, εκτός εάν έχει ήδη εκδοθεί, με προτεραιότητα στις εξαγωγικές επιχειρήσεις (εξαγωγές σε τρίτες χώρες ή ενδοκοινοτικές παραδόσεις) και για τις υπόλοιπες ανάλογα την ημερομηνία υποβολής τους.

Με την παραλαβή των ανωτέρω αρχείων οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. προβαίνουν άμεσα στην έκδοση ΑΦΕΚ για τις αιτήσεις του πρώτου αρχείου, για τις οποίες δεν κρίνεται απαραίτητος ο έλεγχος. Η εργασία αυτή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, εντός είκοσι (20) ημερών από την παραλαβή του.

Στη συνέχεια εκκαθαρίζεται το δεύτερο αρχείο (έκδοση απορριπτικών αποφάσεων, ενημέρωση του συστήματος TAXIS με διεκπεραιωθείσες αιτήσεις) και επιστρέφεται ενημερωμένο στη 14η Δ/νση ΦΠΑ, εντός μηνός από την παραλαβή του.

Σε κάθε περίπτωση έκδοσης εντολής ελέγχου θα πρέπει να ακολουθούνται οι υφιστάμενες διαδικασίες για τη δημιουργία των υποθέσεων στο ΟΠΣ ELENXIS με την αιτιολογία «ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΠΑ» και στο εσωτερικό δίκτυο του Υπουργείου. Οι Δ.Ο.Υ που δεν έχουν ενταχθεί ακόμη στο ΟΠΣ ELENXIS, καταχωρούν τις εντολές μόνο στο εσωτερικό δίκτυο «http://10.16.5.22».

Ο προσωρινός έλεγχος, για όσες περιπτώσεις απαιτείται, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός δύο (2) μηνών από την παραλαβή των αρχείων και το σχετικό ΑΦΕΚ πρέπει να εκδοθεί εντός μηνός από την ολοκλήρωση του ελέγχου. Ειδικά για τις Δ.Ο.Υ. εκείνες για τις οποίες οι προς έλεγχο υποθέσεις υπερβαίνουν τις πενήντα (50), ο προσωρινός έλεγχος μπορεί να ολοκληρωθεί εντός τεσσάρων (4) μηνών από την παραλαβή των αρχείων.

Σε κάθε περίπτωση, μετά την έκδοση ΑΦΕΚ, ακολουθούνται οι υφιστάμενες διαδικασίες για την εκταμίευση των επιστρεφόμενων ποσών.

Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων – Δημ. Εσόδων
Θεοχάρης Θεοχάρης

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

 

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s