Ευθύνες των Λογιστών

Ο Ν.3842/2010 με το άρθρο 17, παρ.9 αντικατέστησε την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του Ν.2873/2000 ως εξής: (ότι είναι σε bold είναι νέο)

«3. Ο λογιστής φοροτεχνικός είναι υπεύθυνος για την ορθή μεταφορά των οικονομικών δεδομένων από τα στοιχεία στα βιβλία, για την ακρίβεια των δηλώσεων ως προς τη συμφωνία αυτών με τα φορολογικά και οικονομικά δεδομένα που προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία. Επίσης, είναι υπεύθυνος για την ορθή φορολογική αναμόρφωση των αποτελεσμάτων με τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται και τις οποίες παραθέτει αναλυτικά σε κατάσταση που συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Το περιεχόμενο της κατάστασης αυτής υπόκειται σε έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 66 του Κ.Φ.Ε.. Τέλος, με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος δηλώνεται ότι κατά τη διαρρεύσασα διαχειριστική περίοδο έχουν υποβληθεί ορθά όλες οι δηλώσεις παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος και απόδοσης των έμμεσων φόρων.
Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής, ο λογιστής φοροτεχνικός υπογράφει τις δηλώσεις της παραγράφου 2, καθώς και τα συνυποβαλλόμενα έντυπα ή καταστάσεις, όπως αυτά καθορίζονται κάθε φορά με τις οικείες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. Επίσης, κατά την υποβολή των δηλώσεων οι λογιστές φοροτεχνικοί αναγράφουν υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας τους ή της έδρας του επαγγέλματός τους, κατά περίπτωση, τον Α.Φ.Μ., την αρμόδια Δ.Ο.Υ για τη φορολογία τους, τον αριθμό μητρώου της άδειας άσκησης επαγγέλματός τους και την κατηγορία της άδειάς τους.»

Επίσης με την ΠΟΛ.1135/04.10.2010 δόθηκαν  περεταίρω οδηγίες:

Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 92 του νέου νόμου, από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. δηλαδή για δηλώσεις που υποβάλλονται από τις 23.4.2010 και μετά. Ειδικά η κατάσταση με τις μη εκπιπτόμενες δαπάνες και η δήλωση για την ορθή υποβολή όλων των δηλώσεων παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος και απόδοσης των έμμεσων φόρων που προβλέπονται από τις νέες διατάξεις, θα συνυποβάλλονται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του επόμενου οικονομικού έτους (2011 και επομένων), καθόσον με την 10536/Β0012/ΠΟΛ. 1039/13.4.2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών η οποία εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου 107 του Ν. 2238/1994 καθορίσθηκε ο τύπος και το περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2010 των νομικών προσώπων του άρθρου 101 του ΚΦΕ, καθώς και τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτές, στα οποία όμως δεν συμπεριλαμβάνεται η προβλεπόμενη από τις πιο πάνω διατάξεις κατάσταση των λογιστικών διαφορών, καθόσον κατά το χρόνο έκδοσης της πιο πάνω Α.Υ.Ο. δεν είχε ακόμη ψηφισθεί ο νέος νόμος (σχετ. το Δ12Β 1071648 ΕΞ2010/31.5.2010 έγγραφό μας).

Με την παράγραφο 10 καταργείται για νομοτεχνικούς λόγους το άρθρο 49 του Ν. 2065/1992, σχετικά με την με την ευθύνη και τις αρμοδιότητες του λογιστή φοροτεχνικού, αφού το ίδιο θέμα ρυθμίζεται με το άρθρο 38 του Ν. 2873/2000.

Όπως καταλαβαίνουμε  από 01/01/2011 οι Φοροτεχνικοί – Λογιστές έχουν αυξημένες ευθύνες και υποχρεώσεις, με κίνδυνο να υποστούν κυρώσεις, από  διοικητικές (υψηλά πρόστιμα από 3.000€ έως 30.000 €), πειθαρχικές (αφαίρεση αδείας, κλείσιμο γραφείου) και ποινικές (φυλάκιση από 1 έως 10 έτη) εάν δεν τηρήσουν τους νόμους και στην ουσία έχουν καταστεί φορολογικοί ελεγκτές.

Συνοπτικά θα πρέπει να γνωρίζετε ότι:

1. Καθίσταται υποχρεωτική η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2011 και μετά, ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, από όλα τα φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες και τα Νομικά Πρόσωπα. Η εκπρόθεσμη υποβολή έχει πρόστιμο 200€ χωρίς καμία μείωση.

2. Υπάρχει υποχρέωση απόκτησης από τους λογιστές φοροτεχνικούς, κατόχους άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του ν. 2515/1997, πιστοποιητικού που θα εκδίδεται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (πιστοποίηση). (εν αναμονή)

3. Οι λογιστές φοροτεχνικοί υποχρεούνται στην απόκτηση ψηφιακής υπογραφής για την επικοινωνία τους με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. (εν αναμονή)

4. Οι λογιστές φοροτεχνικοί είναι υπεύθυνοι, πέρα από την ακρίβεια και την ειλικρίνεια των δηλώσεων που υποβάλλουν, ως προς τη συμφωνία αυτών με τα φορολογικά και οικονομικά δεδομένα που προκύπτουν κατά τη μεταφορά τους από τα στοιχεία στα βιβλία και από τα βιβλία στις κατά περίπτωση δηλώσεις, και για την ορθή φορολογική αναμόρφωση των αποτελεσμάτων με τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται, καθώς και για την ορθή υποβολή όλων των δηλώσεων παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος και απόδοσης των έμμεσων φόρων. Ειδικότερα, τις μη εκπιπτόμενες δαπάνες θα πρέπει να τις αποτυπώνουν αναλυτικά σε κατάσταση που θα συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, το περιεχόμενο της οποίας δεν είναι δεσμευτικό για τη φορολογούσα αρχή, ενώ όσον αφορά την ορθή υποβολή όλων των δηλώσεων παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος και απόδοσης των έμμεσων φόρων, αυτή θα πρέπει να γνωστοποιείται από τους λογιστές φοροτεχνικούς στην αρμόδια φορολογούσα αρχή, με τη μορφή δήλωσης που θα συνυποβάλλεται με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Επίσης υπάρχει υποχρέωση των λογιστών φοροτεχνικών για υπογραφή, πέραν των δηλώσεων και των συνυποβαλλόμενων εντύπων ή καταστάσεων.

5. Οι λογιστές φοροτεχνικοί θα πρέπει εκδίδουν Α.Π.Υ ή Τ.Π.Υ με την  ολοκλήρωση των  υπηρεσιών τους χωρίς απαραίτητα να εισπράττουν τις αμοιβές τους, βαρυνόμενοι με το ΦΠΑ και το φόρο εισοδήματος αυτών.

6. Υπόχρεα πρόσωπα μεταξύ άλλων για όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο ξέπλυμα χρήματος είναι και οι φοροτεχνικοί – λογιστές, οι οποίοι θα πρέπει να αναφέρουν αυτές άμεσα στην Επιτροπή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και στο ΣΔΟΕ.

7. Αυξήθηκαν οι φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και των φορολογουμένων όπως ενδεικτικά αναφέρονται κατωτέρω:

– Υποβολή οριστικής δήλωσης για αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών μέχρι 29/4/2011.

– Υποβολή οριστικής δήλωσης για αμοιβές από εμπορικές επιχειρήσεις μέχρι 31/5/2011.

– Υποβολή καταστάσεων πελατών προμηθευτών μέχρι 25/6/2011.

– Διασφάλιση και έλεγχος συναλλαγών για ποσά πάνω από 1.000€ για αγρότες, 3.000€ για ιδιώτες και 3.000€ για επιτηδευματίες. (από 01/01/2012 θα γίνει 1.500€)

– Ηλεκτρονική διαβίβαση στην Γ.Γ.Π.Σ. των συναλλαγών πάνω από 3.000€.

– Επιβεβαίωση από την ΓΓΠΣ της ακρίβειας των στοιχείων και της φορολογικής συνέπειας του εκδότη φορολογικών στοιχείων πάνω από 3.000€.

– Υποβολή δήλωσης φόρου χρηματικών δωρεών σε αγορά πρώτης κατοικίας και δωρεών σε ΝΠ.

– Υποβολή δήλωσης Νομικών Προσώπων για Φ.Α.Π. από 15/5/2011 και Ειδικού φόρου επί ακινήτων 15% μέχρι 20/5/2011,.

– Υπαγωγή στο καθεστώς του λογιστικού προσδιορισμού και ΦΠΑ πλειάδας επιχειρήσεων, επιτηδευματιών και ελεύθερων επαγγελματιών.

– Ρύθμιση και παρακολούθηση των συνεχών διευκολύνσεων για τμηματική καταβολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων και επαγγελματιών.

– Παρακολούθηση και διαχείριση των φορολογικών κινήτρων, για την ανάπτυξη, νεανικής επιχειρηματικότητας, ευρυζωνικότητας, ευρεσιτεχνίας, γεωργών, διατήρησης θέσεων εργασίας και για την επισκευή διατηρητέων κτισμάτων .

– Παρακολούθηση και διαχείριση των νέων υποχρεώσεων και προστίμων του ΚΦΑΣ, τις ποινικές ευθύνες των φορολογουμένων για παραβάσεις του ΚΦΑΣ., μη καταβολής του φόρου εισοδήματος, Φ.Π.Α. και λοιπών παρακρατούμενων φόρων.

– Παρακολούθηση και διαχείριση των πληρωμών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα κρατών μη συνεργάσιμων στο φορολογικό τομέα ή κρατών με προνομιακό φορολογικό καθεστώς.

– Παρακολούθηση και διαχείριση των τριγωνικών συναλλαγών και της τεκμηρίωσης των συναλλαγών συγγενικών επιχειρήσεων.

– Αυτοέλεγχος υποβαλλόμενων δηλώσεων, μετακύλιση εκροών από υψηλότερο σε χαμηλότερο συντελεστή ΦΠΑ και υποβολή ειδικού σημειώματος αυτοελέγχου ΦΠΑ και για τις υπηρεσίες.

– Παρακολούθηση και διαχείριση των αποδείξεων για το αφορολόγητο όριο και των αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών που προσδιορίζουν εισόδημα σε φυσικά πρόσωπα.

– Παρακολούθηση και διαχείριση εισοδημάτων από μισθωτές υπηρεσίες με βάση την εργοστασιακή αξία των επιβατικών αυτοκινήτων των επιχειρήσεων και χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης αποδοχών.

– Παρακολούθηση και διαχείριση του τρόπου πληρωμής μισθών, Φ.Μ.Υ. και ασφαλιστικών εισφορών μέσω τραπεζικών λογαριασμών των εργαζομένων από 1/7/2011.

– Σύνταξη και χορήγηση βεβαιώσεων μερισμάτων ΕΠΕ και Α.Ε, αμοιβών, διαχειριστών ΕΠΕ, και μελών Δ.Σ Α.Ε.

– Παρακολούθηση και διαχείριση, προγραμμάτων επιχορήγησης επενδύσεων (ΕΣΠΑ), επιδότησης νέων επιχειρήσεων, νέων θέσεων εργασίας ή διατήρησης αυτών, ειδικών μορφών απασχόλησης, των νέων φορολογικών, αναπτυξιακών, εργασιακών και ασφαλιστικών νόμων που συνεχώς αλλάζουν τα δεδομένα και κάνουν την δουλειά μας πιο δύσκολη κάθε φορά.

Πηγή : ΚΕΛΕ

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s